Wydawcą strony jest Elktra Stanisław Piotr Rakoczy. Korzystając z niniejszej strony, użytkownik akceptuje poniższe Zasady korzystania z serwisu i Oświadczenie o ochronie prywatności. Użytkownik, który nie akceptuje przedstawionych poniżej zasad, proszony jest o natychmiastowe zaprzestanie korzystania ze strony.

NINIEJSZE ZASADY DOTYCZĄ KORZYSTANIA Z SERWISU

Akceptacja Zasad
Nasza strona jest dostępna dla użytkowników, posiadających dostęp do Internetu. Dostęp i korzystanie z naszej strony regulują poniższe zasady. KORZYSTAJĄC Z NASZEJ STRONY I WCHODZĄC NA NIĄ, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE BEZ OGRANICZEŃ WSZYSTKIE TE ZASADY. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych zasad korzystania z serwisu w dowolnym momencie. Zmiana niniejszych zasad korzystania z serwisu następuje poprzez zamieszczenie na naszej stronie nowej lub zmienionej wersji zasad. Korzystając z naszej strony, użytkownik akceptuje z góry, że każdy przypadek korzystania ze strony podlega obowiązującym w danym momencie zasadom korzystania z serwisu.

Przeznaczenie strony
Przeznaczeniem tej strony jest dostarczanie ogólnych informacji na temat firmy Elktra Stanisław Piotr Rakoczy.

Własność materiałów, informacje o prawach autorskich i znakach towarowych
Wszystkie materiały wykorzystane i zamieszczone na naszej stronie, w tym teksty, oprogramowanie, zdjęcia, grafika, ilustracje i materiały ilustracyjne, filmy video, materiały muzyczne i dźwiękowe, logo oraz znaki towarowe są własnością firmy Elktra Stanisław Piotr Rakoczy lub są jej udostępnione na warunkach licencji i są chronione prawem autorskim, przepisami o ochronie znaków towarowych i innymi przepisami. Na stronie mogą się także znajdować znaki towarowe, należące osób trzecich. Te znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli, a użytkownik zgadza się nie wykorzystywać ich ani nie rozpowszechniać ich w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela danego znaku towarowego. Użytkownik jest upoważniony do pobierania materiałów z naszej strony wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, z zastrzeżeniem, że z materiałów tych nie zostaną usunięte ani zmienione żadne znaki towarowe, informacje o prawach autorskich ani żadne inne informacje o prawach własności. Użytkownik zgadza się nie zmieniać, powielać, przekazywać, rozpowszechniać, sprzedawać, transmitować ani rozprowadzać żadnych takich materiałów bez pisemnej zgody Elktra Stanisław Piotr Rakoczy. Nie wolno udostępniać materiałów z naszej strony w ramach innej strony internetowej poprzez tworzenie hiperlinków, ramkowanie ani poprzez zastosowanie żadnych innych środków. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Linki
Elktra Stanisław Piotr Rakoczy nie kontroluje ani nie monitoruje materiałów zawartych na stronach, które mogą być połączone z naszą stroną i nie odpowiada za treść żadnej ze stron, do których linki znajdują się na naszej stronie. Użytkownik łączy się z taką stroną na własne ryzyko.

Profesjonalny
Serwis-Laboratorium
Przyrządów Pomiarowych

ul. Czerniakowska 155/101
00-453 Warszawa
tel./fax+48 22 851 70 26
tel.stc.+48 22 243 75 88
tel.kom.+48 608 057 108

e-mail:info@elktra.com.pl

Formularz serwisowy

Formularz kontaktowy